Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Poziom kwalifikacji i kultura techniczna producentów

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Im bardziej wydajna jest praca, tym więcej towarów wytwarza się w jednostce czasu, tym mniej potrzeba czasu na, wytworzenie danej jednostki towaru, tym mniej wartości tkwi w towarze. Ponieważ w wyniku wzrostu wydajności pracy maleje wielkość wartości towaru, stąd wielkość wartości towaru jest wprost proporcjonalna do czasu pracy społeczne niezbędnego do jego wytworzenia i odwrotnie proporcjonalna do wydajności pracy. Zasadniczą cechą procesu produkcji jest stałe udoskonalanie narzędzi pracy w toku wytwarzania. Dzięki coraz doskonalszym narzędziom, maszynom i różnorodnym urządzeniom praca ludzka jest coraz wydajniejsza, zmniejsza się bezpośredni wysiłek producenta, w tym samym czasie można wytwarzać coraz większą masę towarów. Rozwojowi i udoskonalaniu narzędzi pracy towarzyszy zazwyczaj wzrost kwalifikacji i umiejętności robotnika. Poziom kwalifikacji i kultura techniczna producentów jest wynikiem długiego procesu zdobywania i przekazywania doświadczeń i umiejętności, systematycznego szkolenia zawodowego w szkołach i w zakładach pracy, jest wynikiem rozwoju i upowszechniania nauki oraz ogólnej kultury społeczeństwa. Wszystkie te czynniki wyznaczające wydajność pracy stale Społecznie rozwijają się i zmieniają, niemniej jednak w każdym okresie istnieje jakiś typowy dla danego czasu i danych warunków przeciętny poziom ich rozwoju, który decyduje o społecznie niezbędnym czasie pracy w produkcji różnorodnych towarów. Praca poszczególnych wytwórców różni się nie tylko wydajnością lub natężeniem, lecz także stopniem kwalifikacji. Praca niewykwalifikowana, której wykonywanie nie wymaga żadnego szkolenia, nazywa się pracą prostą. Praca, która wymaga uprzedniego przygotowania, nauki, szkolenia, odpowiednich kwalifikacji, nazywa się pracą złożoną lub kwalifikowaną. Aby otrzymać produkt pracy złożonej, kwalifikowanej, społeczeństwo musiało ponieść określone wydatki na wyszkolenie fachowego producenta, wyuczenie go zawodu, co pociąga za sobą zarówno wydatkowanie pracy społecznej, jak i zużycie pewnej ilości surowców i narzędzi. Dzięki tym wydatkom pracy społecznej robotnik zdobywa większe kwalifikacje i jego praca kwalifikowana ma większą zdolność wytwarzania wartości niż praca prosta robotnika niewykwaliflkowanego. [patrz też: , identyfikacja wizualna, imprezy integracyjne, kurs prawa jazdy Lublin ]
[podobne: brama garażowa, cyklofosfamid, kraszkebab ]
[patrz też: brama garażowa, cyklofosfamid, kraszkebab ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brama garażowa cyklofosfamid kraszkebab