Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘kraszkebab’

Paleontologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Wszelako również całkowicie bezużyteczne cechy, które nawet pośrednio nie mają żadnej wartości selekcyjnej, mogą nagromadzić się stosunkowo szybko; w przyczyny tych zjawisk wchodzić tu nie możemy. Przypadki takie zachodzą w obrębie małych populacji, które często powstają w naturze wskutek izolacji. Już w krótkim czasie może taka drobna populacja przekształcić się w nową rasę. Izolacja jest więc, obok mutacji, nowych kombinacji genów i doboru, ważnym czynnikiem ewolucyjnym. Jest kwestią sporną, czy istotnie organy o skomplikowanej budowie, której użyteczność trudno jest wyjaśnić, jak np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kraszkebab’

Paleontologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Cennych danych dostarcza zwłaszcza nauka o dziedziczności, która dzisiaj stanowi już odrębną gałąź wiedzy, a w tym podręczniku jest omówiona tylko pobieżnie. Fizjologia ruchów roślinnych bada przemieszczanie się w przestrzeni całych roślin lub poszczególnych ich organów. Rośliny niższe (podobnie jak zwierzęta) często mają możność swobodnego ruchu, natomiast rośliny wyższe, wskutek zakorzenienia się, są stale związane z danym środowiskiem. Mimo to również one są zdolne do wykonywania różnorodnych ruchów, które pozwalają im przynajmniej częściowo na zorientowanie swych organów w przestrzeni, a częściowo służą do innych jeszcze funkcji. Ponieważ przy ruchach ujawniają się szczególnie wyraźnie zjawiska wrażliwości, często mówi się o fizjologii wrażliwość i zamiast o fizjologii ruchów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kraszkebab’

Paleontologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Błony półprzepuszczalne pierwszego typu, o półprzepuszczalności uwarunkowanej obecnością porów, można otrzymać sztucznie Z szeregu różnych substancji, takich jak kolodium, kleje białkowe wytrącone przez kwasy garbnikowe, strącony fosforan wapnia, błękit berliński itd. Szczególne znaczenie mają błony z żelazo- cyjanku miedzi które powstają na granicy zetknięcia się roztworu siarczanu miedzi i żelazocyjanku potasu. Błony takie są wprawdzie delikatne, jeżeli jednak wytrąca się je w porach naczynia porcelanowego (z porcelany używanej do budowy baterii elektrycznych), mogą się dobrze nadawać do pomiarów. Za pomocą takich właśnie błon fizjolog roślin Pfefier (1877) po raz pierwszy przeprowadził podstawowe badania nad zjawiskami osmotycznymi. Znaczenie tych badań wykracza daleko poza granice biologii. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kraszkebab’

Paleontologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Turgor odgrywa poważną rolę przy usztywnieniu i umocnieniu organizmu roślinnego. Więdnięcie soczystych części roślinnych, które jest zawsze konsekwencją utraty wielkich ilości wody, nie jest niczym innym, jak zwiotczeniem organów wywołanym zanikiem turgoru. Jeżeli zwiędniętą, lecz jeszcze żywą tkankę roślinną umieścimy w wodzie, wówczas jej komórki wciągają wodę (podobnie jak osmometr) do swego wnętrza, dopóki nie osiągną z powrotem jędrności. Zjawisko to odbywa się tylko tak długo, dopóki plazma jest żywa. Zabicie komórki prowadzi do zniszczenia półprzepuszczalności plazmy i szybkiego zaniku turgoru. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kraszkebab’

Paleontologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Komórka nie może więc to żadnym przypadku pobierać wody aż do momentu wyrównania się stężenia wewnętrznego i stężenia panującego na zewnątrz, lecz tylko tak długo, dopóki opór elastycznej błony komórkowej nie położy kresu dalszemu zwiększaniu objętości. W osmometrze Pfeffera wnikaniu wody kładzie kres ciśnienie hydrostatyczne, analogiczne do ciśnienia błony w komórce. W zespołach tkankowych także komórki sąsiadujące przeciwdziałają rozciąganiu się błon danej komórki, mimo że komórka nie osiągnęła jeszcze maksymalnej granicy rozciągliwości błony. Dobrym przykładem tego zjawiska jest tzw. napięcie tkanek. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kraszkebab’

Paleontologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Na gram związku organicznego, służącego jako donator wodoru, przypada 7—18 mg związanego azotu. W przeliczeniu na hektar gleby w stosunku rocznym wynosi to 20—40 kg nadwyżki azotowej; jeżeli chodzi o bakterie symbiotyczne, wydajność może być jeszcze większa. Z tego też powodu mikroorganizmy wiążące azot atmosferyczny mają poważny wpływ na zawartość azotu w glebach. Rozkład białka. Synteza białka nie stanowi bynajmniej zakończenia przemian azotowych w komórce roślinnej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kraszkebab’

Paleontologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Tak więc zamyka się cykl krążenia azotu, prowadzący od zredukowanego azotanu poprzez amoniak do asparaginy, a następnie do innych aminokwasów, a w końcu do białka i odwrotnie — poprzez aminokwasy do amoniaku, który zostaje unieruchomiony w formie amidu i jest na nowo do dyspozycji rośliny. Inne związki azotowe. W dotychczasowych wywodach naszkicowano tylko główne tory przemian azotowych w roślinie, Szczegóły tych procesów są jeszcze niedostatecznie poznane. Bez wątpienia istnieje jednak wiele skomplikowanych torów bocznych, które prowadzą do syntezy i rozkładu wielkiej liczby specyficznych substancji zawierających azot. O pierścieniach pirolowych, pirydynowych i pirymidynowych była już mowa poprzednio. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kraszkebab’

Paleontologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Praca kwalifikowana wytwarza więc w jednostce czasu większą wartość niż praca prosta, albo – inaczej mówiąc – praca kwalifikowana równa się spotęgowanej pracy prostej. Proces sprowadzania pracy złożonej do prostej ni.e odbywa się bezpośrednio, lecz żywiołowo, w procesie wymiany na rynku, przy wymianie różnorodnych towarów wytwarzanych przez robotników o różnych stopniach kwalifikacji. Odosobnieni producenci w ramach społecznego podziału pracy wytwarzają określone towary na rynek, dla społeczeństwa, w zamian za towary, których w drodze wymiany rynkowej społeczeństwo im dostarcza. Wytwórca, dając społeczeństwu określone towary, daje faktycznie określoną ilość swojej pracy uprzedmiotowionej w wytworzonych przez siebie produktach i otrzymuje w zamian od społeczeństwa taką samą ilość pracy, z tym tylko, że praca ta uprzedmiotowiona jest w innych, potrzebnych mu towarach. Praca ta w procesie porównywania, bilansowania, sprowadzana jest do jednorodnej pracy abstrakcyjnej niezależnie-od formy i warunków jej wydatkowania. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kraszkebab’

Paleontologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Im bardziej wydajna jest praca, tym więcej towarów wytwarza się w jednostce czasu, tym mniej potrzeba czasu na, wytworzenie danej jednostki towaru, tym mniej wartości tkwi w towarze. Ponieważ w wyniku wzrostu wydajności pracy maleje wielkość wartości towaru, stąd wielkość wartości towaru jest wprost proporcjonalna do czasu pracy społeczne niezbędnego do jego wytworzenia i odwrotnie proporcjonalna do wydajności pracy. Zasadniczą cechą procesu produkcji jest stałe udoskonalanie narzędzi pracy w toku wytwarzania. Dzięki coraz doskonalszym narzędziom, maszynom i różnorodnym urządzeniom praca ludzka jest coraz wydajniejsza, zmniejsza się bezpośredni wysiłek producenta, w tym samym czasie można wytwarzać coraz większą masę towarów. Rozwojowi i udoskonalaniu narzędzi pracy towarzyszy zazwyczaj wzrost kwalifikacji i umiejętności robotnika. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kraszkebab’

Paleontologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Programy PlaceMarch są umieszczane z jednej strony na miejskim kampusie Europejskiego Uniwersytetu w Walencji, położonym w centrum miasta.
Z drugiej strony, Espai Alfaro jest miejscem artystycznej tradycji, w której spotykają się sztuka, design i architektura.
Urodził się jako pracownia i pracownia rzeźbiarza Walencji Andreu Alfaro i został zaprojektowany przez architekta Emilio Giménez.
W 1995 roku przestrzeń powiększa ten sam architekt, budując przestrzeń dla studia i Alfaro Hofmann Collection.
W dzisiejszych czasach przestrzeń ta jest postrzegana jako miejsce interakcji i relacji między różnymi punktami kultury poprzez wystawy, wydarzenia, programy nauczania i praktyka zawodowa. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries