Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘internetia kontakt’

Lamarkizm

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Lamarkizm nawiązuje do spostrzeżeń, że niektóre istoty żywe wykształcają się różnie w zależności od środowiska, w którym wzrastają, przy czym nie zatracają one zdolności odpowiedniego przystosowywania się do warunków innego środowiska. Istnieją np. rośliny ziemnowodne, które żyjąc zarówno jako rośliny lądowe, jak i wodne, przyjmują odpowiednio różną postać: ich pędy powietrzne mają postać i budowę wewnętrzną typowych roślin lądowych, pędy wodne natomiast są podobne do typowych pędów roślin wodnych. Następnie niektóre rośliny wykształcają się w suchych kulturach kseromorficznie, w wilgotnym powietrzu natomiast higromorficznie. Ta zdolność roślin i zwierząt do wykształcania różnych właściwości, zależnie od środowiska, nazywa się zdolnością modyfikacyjną. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘internetia kontakt’

Lamarkizm

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Jednak za pomocą takiej analizy można ustalić, jakie w ogóle związki chemiczne wchodzą w skład rośliny, z jakich pierwiastków są one zbudowane oraz jakich niezbędnych substancji należy dostarczyć w pokarmie organizmowi Żywemu, by umożliwić mu wzrost i zwiększanie masy ciała lub przynajmniej utrzymanie się przy życiu. U większości roślin, podobnie jak u wszystkich żywych organizmów, woda stanowi przeważający ilościowo składnik Świeżej masy. Nieobłonione masy plazmy Śluzowców zawierają 70 do 94% wody, niezdrewniałe części roślin wyższych, np. liście, około 80 do 90%, a niektóre soczyste owoce, np. ogórki, nawet do 95% wody. Zawartość wody u wielu glonów osiąga nawet 98%. Natomiast procentowa zawarto wody w suchych nasionach jest bardzo niska (13 do 14%). Nasiona takie stanowią zarazem przykład na to, że obfite wysycenie tkanek wodą jest nieodzownym warunkiem regularnego przebiegu procesów fizjologicznych, a w związku z tym w ogóle życia. Niska bowiem zawartość wody w tych nasionach jest związana z ich Stanem spoczynkowym; przy kiełkowaniu, zanim nastąpi uruchomienie właściwych procesów życiowych, nasiona muszą pobrać znaczne ilości wody. Sucha masa. W skład tzw. suchej masy, otrzymanej przez staranne wysuszenie rośliny w temperaturze 105—110 0 , wchodzi ogromna ilość związków organicznych. Częściowo stanowią one elementy strukturalne i szkieletowe żywej rośliny, a częściowo substancje zapasowe lub produkty przejściowe czy końcowe przemiany materii. W ramach tego pod ręcznika nie można nawet spróbować wymienić wszystkich związków organicznych wyizolowanych dotychczas z roślin. Każdy podręcznik chemii organicznej podaje przegląd tych substancji. Węglowodany, kwasy organiczne, tłuszcze, białka, lipoidy, garbniki, glikozydy, alkaloidy oraz wiele innych grup związków organicznych pojawia się w roślinach w wy— niku ich działalności metabolicznej.[hasła pokrewne: Usuwanie znamion Warszawa, terapia czaszkowo krzyżowa warszawa, badania gleby, szkolenia spadochronowe wrocław ]

Comments Off

Posts Tagged ‘internetia kontakt’

Lamarkizm

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Przypuszczać można, że każda zmiana w stopniu uwodnienia protoplazmy wywiera wpływ na natężenie i szybkość wielu reakcji przemiany materii, ponieważ wskutek różnic w uwodnieniu ulega ograniczeniu m. in. możliwość dyfuzji w obrębie plazmy. Wielkość sił molekularnych pojawiających się w czasie pęcznienia daje przy tym rękojmię, że niezbędny dla życia stan uwodnienia utrzyma się nawet w razie przeciwdziałania silniejszych ciśnień. Ciśnienia te, natury osmotycznej (omówione poniżej), pojawiają się stale w tkankach i stanowią przyczynę obniżenia wartości rzeczywistej siły ssącej powstającej w sub stancjach biologicznych zdolnych do pęcznienia i sprawiają, że siła ta z reguły nie osiąga swej wartości maksymalnej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘internetia kontakt’

Lamarkizm

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Siły osmotyczne plazmy chronią więc jej specyficzną strukturę wewnętrzna narażoną na działanie znacznych sił osmotycznych substancji rozpuszczonych w soku komórkowym oraz chronią ją przed działaniem turgoru. Siła ssąca komórki. Stwierdzenie, że turgor komórek roślinnych jest natury osmotycznej, prowadzi do różnych i ważnych dla ogólnej gospodarki wodnej konsekwencji. Zaopatrzenie się komórki lub tkanki roślinnej w dostateczną ilość wody oraz zdolność utrzymania zapasu wody mimo strat wywołanych parowaniem zależy w wysokim stopniu od odpowiedniego stężenia Soku komórkowego, a także od półprzepuszczalności plazmy, przylegającej do błony komórkowej. Zabicie jakąkolwiek metodą plazmy prowadzi do szybkiej utraty przepuszczalności, a tym samym do całkowitego zaniku turgoru. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘internetia kontakt’

Lamarkizm

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Szeroko rozpowszechnione w glebach uprawnych bakterie utleniają amoniak na azotyny lub azotyny na azotany, uwalniając przy tym znaczne ilości energii, z której pewna część zostaje na powrót związana w Węglowodanach wytworzonych podczas chemosyntezy: 2 mole + 3 mole 02 2 mole HN02 + 2 mole H20 + 158 kał; 2 mole NH2 + 1 mol 02 • 2 mole 1–1NOg + 36ka1. Organizmy utleniające amoniak na azotyny (gatunki z rodzaju Nitrosomonas) i organizmy utleniające azotyny na azotany (Bacterium nitrobacter) współżyją ściśle ze sobą. Mikroorganizm utleniający azotyny na azotany usuwa trujące pro— dukty przemiany materii organizmu tworzącego azotyny. Materiał wyjściowy nitryfikacji — NHa — pochodzi z rozkładu białka, przeprowadzanego przez inne gatunki bakterii podczas gnicia materii organicznej. Nitryfikacja jest głównym źródlem uzupełniającym glebowy zapas azotanów, niezbędnych dla rozwoju roślin wyższych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘internetia kontakt’

Lamarkizm

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W drodze syntetycznej otrzymano już polipeptyd złożony z 18 aminokwasów, o wielu właściwościach zbliżonych do białek. Na tej podstawie należy przypuszczać, że polipeptydy stanowią ważne składniki cząsteczki białka. Wychodząc z założenia, że w łańcuchu białkowym złożonym tylko z dwudziestu aminokwasów każdy z nich występuje tylko raz w łańcuchu, można obliczyć, że liczba różnych kombinacji budowy cząsteczki przekracza 2,4 tryliona. Pozwala to zrozumieć, dlaczego właśnie w białkach tkwi wiele charakterystycznych właściwości gatunkowych i odmianowych roślin. W makrocząsteczce białka pewne aminokwasy powtarzają się periodycznie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘internetia kontakt’

Lamarkizm

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Istotną cechą metabolizmu żywej komórki jest nie tylko pobieranie substancji pokarmowych, ich przekształcanie i włączanie w swe składniki, lecz również konieczność stałego wydzielania pewnych substancji, które albo nie znajdują dalszego zastosowania w procesach metabolicznych, albo mają jeszcze wypełnić pewne szczególne funkcje. W pierwszym przypadku mówimy o ekskrcji (wydalaniu), natomiast tworzenie i wydzielanie substancji spełniających ważne funkcje nazywamy sekrecją. Wydalanie, proces tak charakterystyczny dla zwierząt, nie odbywa się w ogóle w pewnych procesach roślinnej przemiany materii, np. w metabolizmie białka, natomiast w innych jest bardzo wyraźny, podobnie jak u organizmów zwierzęcych. Często jednak z uwagi na naszą niedostateczną znajomość powiązań pomiędzy procesami fizjologicznymi, trudno jest rozstrzygnąć, czy substancja wydalana jest rzeczywiście bezużyteczna, czy też ma jeszcze pewne funkcje do spełnienia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘internetia kontakt’

Lamarkizm

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Wysoka specjalizacja funkcji spełnianych przez organy rośliny sprawia, że nawet autotrofy odżywiają całe kompleksy tkankowe przez doprowadzenie do nich substancji pokarmowych z ośrodków syntezy. W ten sposób wszystkie pozbawione chlorofilu komórki rośliny wyższej (komórki epidermy, rdzenia, korzenia itd.) są zaopatrywane w węglowodany, a zapewne i w inne jeszcze substancje, jak pewne hormony, witaminy itp. Jednak przemiana materii tych komórek nie odbiega od zasadniczego metabolizmu charakterystycznego dla autotrofów, ponieważ jest rzeczą obojętną, czy cukier zużywany przez daną komórkę w procesach oddechowych powstał w niej właśnie jako produkt fotosyntezy, czy też został do niej doprowadzony z innej komórki. Jeżeli jednak cały organizm utracił zdolność do samożywności, jak to ma miejsce np. u wielu bakterii i grzybów, w jego przemianie materii pojawiają się pewne cechy specyficzne, związane (podobnie jak u zwierząt) ze szczególnymi sposobami zdobywania i pobierania z zewnątrz potrzebnych mu substancji organicznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘internetia kontakt’

Lamarkizm

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Ilość pieniądza kruszcowego przy niewielkiej produkcji złota i srebra była ograniczona i często nie wystarczała na potrzeby rosnącego rynku. W tych warunkach w wyniku rozwoju handlu zaczął powstawać kredyt i banki, weksle i czeki, które zastąpiły w obiegu pieniądze kruszcowe i z czasem wpłynęły na powstanie nowych form pieniądza: pieniądza kredytowego, tj. banknotu, a wreszcie pieniądza papierowego. Pieniądz kredytowy powstaje bezpośrednio z funkcji pieniądza jako środka płatniczego i przybiera pierwotnie postać weksli. Weksel jest to dokument dłużniczy wyrażający bezwarunkowe zobowiązanie zapłaty _wymienionej na wekslu sumy pieniężnej do rąk określonej osoby w oznaczony-m czasie i miejscu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘internetia kontakt’

Lamarkizm

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Przy pełnej walucie złotej pieniądz spełniał wszystkie swoje funkcje w złotej postaci. Banknot zastępował złote monety w funkcji środka cyrkulacji i środka płatniczego. Miernikiem wartości było oczywiście nadal. złoto. Złoto spoczywało jednak w skarbcu bankowym pozostając jedynie gwarantem wartości banknotów, gdyż w każdej chwili posiadacze banknotów mogli wymienić je na pełnowartościowe monety kruszcowe . Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries