Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘gimnazjum nr 7 koszalin’

Powstawanie przystosowań

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Takie odchylenia mogą dotyczyć raz tych, raz innych cech. Następują one w mniejszych, albo rzadziej w większych skokach jako mutacje zawiązków dziedzicznych (mutacje genów) bądź też jako nowe kombinacje genów. Inne odchylenia polegają na uwielokrotnianiu liczb chromosomów (mutacje genów), występującym niekiedy samorzutnie w przyrodzie, a dającym się również wywołać eksperymentalnie. Te dziedziczne odchylenia od typu tłumaczą właśnie wielką rozmaitość form organicznych. Mogą one być dla organizmów korzystne, obojętne albo nawet szkodliwe. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘gimnazjum nr 7 koszalin’

Powstawanie przystosowań

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Cennych danych dostarcza zwłaszcza nauka o dziedziczności, która dzisiaj stanowi już odrębną gałąź wiedzy, a w tym podręczniku jest omówiona tylko pobieżnie. Fizjologia ruchów roślinnych bada przemieszczanie się w przestrzeni całych roślin lub poszczególnych ich organów. Rośliny niższe (podobnie jak zwierzęta) często mają możność swobodnego ruchu, natomiast rośliny wyższe, wskutek zakorzenienia się, są stale związane z danym środowiskiem. Mimo to również one są zdolne do wykonywania różnorodnych ruchów, które pozwalają im przynajmniej częściowo na zorientowanie swych organów w przestrzeni, a częściowo służą do innych jeszcze funkcji. Ponieważ przy ruchach ujawniają się szczególnie wyraźnie zjawiska wrażliwości, często mówi się o fizjologii wrażliwość i zamiast o fizjologii ruchów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘gimnazjum nr 7 koszalin’

Powstawanie przystosowań

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Obecność pewnych roślin w danych siedliskach może dostarczyć badaczowi bezpośrednich wskazówek co do występowania w glebie niektórych minerałów, ponieważ te tzw. rośliny wskaźnikowe rozwijają się zwykle tylko na ściśle określonych typach gleb, Fakty tego rodzaju mają praktyczne znaczenie przy ocenie potrzeb nawozowych gleb uprawnych, przy planowaniu krajobrazu (zalesianiu) itp. Obfite przepojenie rośliny wodą jest bezwzględnie konieczne dla normalnego przebiegu procesów życiowych, szczególnie dla nieustannych reakcji chemicznych w obrębie komórek. Dlatego też w wysuszonych na powietrzu organach roślinnych, np. w nasionach, przemiana materii przebiega z ledwo dostrzegalnym natężeniem, Zagadnienie, w jaki sposób roślina zdobywa niezbędną wodę i utrzymuje optymalną zawartość wodną, stanowi podstawowy problem w fizjologii przemiany materii. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘gimnazjum nr 7 koszalin’

Powstawanie przystosowań

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Interpretacja zjawiska plazmolizy na zasadzie praw osmotycznych jest bardzo prosta. Roztwór sacharozy zawiera w jednostce objętości wiecej cząsteczek osmotycznie czynnych niż sok komórkowy. Plazma jest błoną półprzepuszczalną, przez którą mogą wędrować bez przeszkód w obu kierunkach jedynie cząsteczki wody. Wskutek tego cząsteczki te przechodzą z komórki do roztworu cukru tak długo, dopóki stężenie osmotyczne w wakuoli nie wyrówna się ze stężeniem panującym w roztworze plazmolizującym. Przenikanie cząsteczek wody na zewnątrz p0woduje oczywiście zmniejszanie się objętości wakuoli i obniżenie napiecia błony komórkowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘gimnazjum nr 7 koszalin’

Powstawanie przystosowań

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Komórka nie może więc to żadnym przypadku pobierać wody aż do momentu wyrównania się stężenia wewnętrznego i stężenia panującego na zewnątrz, lecz tylko tak długo, dopóki opór elastycznej błony komórkowej nie położy kresu dalszemu zwiększaniu objętości. W osmometrze Pfeffera wnikaniu wody kładzie kres ciśnienie hydrostatyczne, analogiczne do ciśnienia błony w komórce. W zespołach tkankowych także komórki sąsiadujące przeciwdziałają rozciąganiu się błon danej komórki, mimo że komórka nie osiągnęła jeszcze maksymalnej granicy rozciągliwości błony. Dobrym przykładem tego zjawiska jest tzw. napięcie tkanek. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘gimnazjum nr 7 koszalin’

Powstawanie przystosowań

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Pojawienie się aminokwasów kończy bez wątpienia mobilizację białek i przygotowanie ich do transportu, Wielokrotnie jednak, zwłaszcza w procesach wzrostowych, konieczny jest znacznie dalej posunięty rozkład substancji zawierających azot. Na przykład białko zapasowe w ziarnach aleuronu ma całkiem inny skład aminokwasowy niż białko plazmy młodych, rosnących komórek siewki. Z tej przyczyny podczas dalszego rozkładu białka następuje tzw. dezaminacja — proces polegający na odłączeniu grupy —NH2 od szkieletu węglowego. Dezaminacja w wielu przypadkach odbywa sie przez utlenienie; mianowicie przy współudziale dehydrogenaz (dezaminaz) zostaje najpierw odłączony wodór, a po odłączeniu grupy aminowej pozostają -ketokwasy: R • CHNH2 • COOH — 2H R. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘gimnazjum nr 7 koszalin’

Powstawanie przystosowań

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Przewodzenie asymilatów w roślinie nie ogranicza się tylko do substancji budulcowych i energetycznych. W następnych rozdziałach będzie ponownie mowa o czynnikach wzrostowych natury hormonalnej, które odgrywają wielką rolę w najrozmaitszych procesach rozwoju wrażliwości. Substancje to powstają w procesie przemiany materii, a muszą zostać rozprowadzone w roślinie na mniejsze lub większe odległości. Jest rzeczą zrozumiałą, że asymilaty mogą wędrować tylko w formie związków rozpuszczonych w wodzie. Dlatego punk wyjścia i zakończeniem ich przewodzenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘gimnazjum nr 7 koszalin’

Powstawanie przystosowań

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Praca kwalifikowana wytwarza więc w jednostce czasu większą wartość niż praca prosta, albo – inaczej mówiąc – praca kwalifikowana równa się spotęgowanej pracy prostej. Proces sprowadzania pracy złożonej do prostej ni.e odbywa się bezpośrednio, lecz żywiołowo, w procesie wymiany na rynku, przy wymianie różnorodnych towarów wytwarzanych przez robotników o różnych stopniach kwalifikacji. Odosobnieni producenci w ramach społecznego podziału pracy wytwarzają określone towary na rynek, dla społeczeństwa, w zamian za towary, których w drodze wymiany rynkowej społeczeństwo im dostarcza. Wytwórca, dając społeczeństwu określone towary, daje faktycznie określoną ilość swojej pracy uprzedmiotowionej w wytworzonych przez siebie produktach i otrzymuje w zamian od społeczeństwa taką samą ilość pracy, z tym tylko, że praca ta uprzedmiotowiona jest w innych, potrzebnych mu towarach. Praca ta w procesie porównywania, bilansowania, sprowadzana jest do jednorodnej pracy abstrakcyjnej niezależnie-od formy i warunków jej wydatkowania. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘gimnazjum nr 7 koszalin’

Powstawanie przystosowań

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Z jednej strony znajdują się wszystkie towary z ich różnorodnymi wartościami użytkowymi, produkty .prywatnej pracy producentów, która dopiero musi być uznana na rynku jako praca społeczna. z drugiej strony występuje pieniądz jako jedyny, uniwersalny, reprezentant wszelkiej wartości użytkowej; ogólny ,wyraziciel wartości, ucieleśnienie abstrakcyjnej pracy społecznej. Odosobniony producent, uzyskując na rynku pieniądze za produkty swej pracy, otrzymuje tym samym potwierdzenie, że prywatna jego praca została uznana za cząstkę pracy społecznej, za pracę abstrakcyjną. Za pomocą pieniądza przejawia się w sposób ewidentny ekwiwalentność wymiany towarowej. Społeczeństwo, zakupując od prywatnego producenta jego wyroby, przekazuje mu w postaci pieniądza określoną masę wartości, prawo do swobodnego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘gimnazjum nr 7 koszalin’

Powstawanie przystosowań

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Architekci są ekonomicznie dwubiegunowi; dla nas jest to najlepszy lub najgorszy czas.
I to nie tylko architekci.
Cała branża budowlana jest dostrojona do tych skrajności, ale tylko architekci są psychologicznie zatwierdzani przez boom i miażdżeni przez popiersia.
Wszystkie zawody mają większe źródło zależności – ubezpieczenie potrzeb medycznych, prawo wymaga systemu sprawiedliwości, ale branża budowlana ma mocniejsze równanie: budynek wymaga kapitału.
Kontraktorzy mają tendencję do reagowania na przepływy rynkowe w sposób czysto transakcyjny. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries