Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘ilustris’

Teoria Darwina

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Tylko więc nielicznym diasporom udaje się rozwinąć w istoty żywe, zdolne do dalszego rozmnażania. Potomstwo bowiem każdego osobnika jest wystawione na współzawodnictwo w walce o korzystne warunki życiowe; zachodzi tu więc tzw. „w alka o byt między osobnikami tego samego gatunku lub innych gatunków. Gdyby wszystkie osobniki były jednakowe, wtedy jedynie przypadek mógłby rozstrzygnąć, które z nich zachowałyby się przy życiu; taki przypadek z pewnością nieraz zachodzi. W istocie jednak osobniki są dziedzicznie mniej lub więcej różne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ilustris’

Teoria Darwina

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Jeżeli w skład roztworu wchodzi kilka soli (jak to ma zwykle miejsce w środowisku fizjologicznym), poszczególne rodzaje jonów Oddziaływają wzajemnie na Siebie. Ponieważ jon wapnia (Ca-H-) hamuje silniej pęcznienie plazmy niż jon potasu (K+), mówi się Często o usztywniającym działaniu jonu wapnia, a uwadniającym działaniu jonu potasu. W roztworze zawierającym oba rodzaje jonów substancja pęczniejąca znajduje się w stanie pośredniego uwodnienia, a na każdą zmianę stężenia jednego z jonów reaguje zwiększeniem lub zmniejszeniem stopnia uwodnienia (antagonizm jonów). Również pomiędzy innymi jonami i przy innych zjawiskach występują tego rodzaju antagonizmy. Oczywiście w Zależności od budowy chemicznej i wartości ładunku substancji pęczniejącej występują różnice w jej zachowaniu się w obecności soli. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ilustris’

Teoria Darwina

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W podobny sposób przebiega dyfuzja również w razie zetknięcia się roztworu cukru z czystym rozpuszczalnikiem wodą. Wyrównywanie się stężeń zachodzi również wówczas, gdy pomiędzy oboma roztworami o różnych stężeniach umieścimy błonę porowatą, przepuszczalną w tym samym stopniu dla cukru, co i dla wody. Cząsteczki cukru wędrować będą zawsze poprzez błonę do wody, a cząsteczki wody w kierunku roztworu cukru, dopóki po Obu stronach błony występować będzie różnica stężeń, Dyfuzję cząsteczek poprzez błony nazywamy osmozą. b. Prawa rządzące zjawiskami osmotycznymi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ilustris’

Teoria Darwina

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Podstawowe znaczenie świata roślinnego na kuli ziemskiej oraz nierozerwalną zależność innych organizmów — łącznie z człowiekiem — od roślin. Bliższe zapoznanie się z problemami metabolizmu białkowego wymaga znajomości budowy chemicznej białek. Wiadomości nasze jednak na ten temat są bardzo ograniczone. Wiemy tylko na pewno, że najistotniejszymi składnikami białek są a min ok w as y, tzn. kwasy tłuszczowe, w których atom wodoru związany z węglem sąsiadującym z grupą kwasową (węgiel w położeniu a) został zastąpiony grupą aminową —NHe; ogólny wzór aminokwasów jest następujący: R • CHNH2 • COOH; przy czym R oznacza jakikolwiek rodnik organiczny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ilustris’

Teoria Darwina

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Przy braku tlenu pewne bakterie są zdolne do korzystania z tlenu związanego chemicznie i utleniania w ten sposób substratu oddechowego, którym w tym przypadku z reguły jest związek organiczny. Tak np. azotany i siarczany mogą służyć również za akceptory odłączanego wodoru. Zjawiska te nazywamy denitryfikacją i desulfatacją. Redukcja azotanów, kończąca sie zwykle powstaniem tlenków azotu lub nawet azotu cząsteczkowego, może być czynnikiem szkodliwym w glebach bardzo wilgotnych, niewystarczająco spulchnianych, ponieważ rozkłada azotany konieczne dla roślin wyższych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ilustris’

Teoria Darwina

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Nie wyjaśniono jeszcze dotychczas, czy redukcja azotanów, przebiegająca w korzeniach i liściach niezależnie od światła prowadzi jedynie do powstania amoniaku, czy też tworzy się także hydroksylamina (NH20H) jako produkt pośredni. Proces redukcji jest przypuszczalnie katalizowany przez metale ciężkie (molibden, mangan). Łączenie się zredukowanych związków azotowych ze szkieletem węglowym na aminokwasy również nie zostało jeszcze wyjaśnione całkowicie. Wydaje się, że powstające podczas Oddychania (szczególnie w cyklu Krebsa) a kwasy łączą się z NH3 na aminokwasy z równoczesnym dołączaniem wodoru za pośrednictwem dehydrogenaz. W ten sposób z kwasu pirogronowego powstaje alanina, z kwasu szczawiowooctowego — kwas asparaginowy i z kwasu ketoglutarowego — kwas glutaminowy: COOH • CH2 • CO COOH + NHa + 21CCOOH. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ilustris’

Teoria Darwina

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Dla producenta, z jego subiektywnego punktu widzenia, wartość użytkowa wytwarzanego przez niego towaru jest obojętna; nie jego przecież potrzeby ma zaspokoić ten produkt. Interesować go musi natomiast tylko to, czy wartość użytkowa danego towaru odpowiada potrzebom nabywców, czy na rynku będzie istniało realne społeczne zapotrzebowanie na jego towary. Wartość użytkowa towaru musi więc być społeczną wartością użytkową, musi zaspokajać określone potrzeby nabywców. Każdą rzecz użyteczną rozpatrujemy nie tylko od strony jakościowej badając, jakie zaspokaja potrzeby ludzkie, ale także od strony ilościowej. Do mierzenia ilości rzeczy użytecznych konieczne są określone miary. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ilustris’

Teoria Darwina

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Cóż zatem stanowi podstawę określania wartości wymiennej towarów, relacji ilościowej, w jakiej wymieniane są na rynku? Przy powierzchowne] analizie wymiany łatwo możemy ulegać złudzeniu, że wartość wymienna określana jest za pomocą wartości użytkowej towarów. Jednakże po głębszym zastanowieniu się musimy dojść do wniosku, że takie ujęcie zagadnienia jest błędne. Wartość użytkowa jest tą właściwością, która różni towary od siebie, która sprawia, że wymiana jest konieczna. Producenci wymieniają towary między sobą właśnie dlatego, że mają one różną wartość użytkową, . że zaspokajają różne potrzeby. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ilustris’

Teoria Darwina

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Za pomocą pieniądza wyrażana jest pośrednio wartość różnych towarów. Pozwala on określić ich wzajemny stosunek wartościowy i ustalać relacje w procesie wymiany. To, że pieniądz spełni funkcję miernika wartości, nie oznacza, ŻE: on właśnie sprawia, iż wartość jest wymierna. Wszystkie towary, w tej liczbie i złoto, mają określoną wartość, są wytworami jednorodnej pracy abstrakcyjnej i dlatego właśnie są porównywalne. Pieniądz ułatwia tylko porównywanie wartości poszczególnych towarów będąc ogólnym wyrazicielem i miernikiem ich wartości. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ilustris’

Teoria Darwina

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Może się bowiem gromadzić masa towarów w oczekiwaniu na nabywców, a także masa pieniędzy, której posiadacze z tych czy innych względów powstrzymali się od zakupów. W prostej gospodarce towarowej, przy niewielkich rozmiarach wymiany, możliwość wystąpienia takich zakłóceń na szerszą skalę jest mała. Dopiero w gospodarce kapitalistycznej, w wyniku upowszechnienia i umasowienia wymiany, staje się ona groźna i stwarza możliwość kryzysów nadprodukcji. Dzięki temu, że pieniądz jest powszechnym ekwiwalentem, że można za niego kupić dowolny towar, staje się powszechnym ucieleśnieniem bogactwa społecznego. Wycofywany, z obiegu pieniądz staje się środkiem tezauryzacji, środkiem gromadzenia skarbu. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries