Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Morfologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Morfologia zajmuje się opisem budowy i kształtu rośliny, natomiast do zadań fizjologii należy badanie poszczególnych zjawisk życiowych i. funkcji spełnianych przez organy roślinne. Fizjologia zmierza zatem do wyjaśnienia mechanizmu podstawowych zjawisk życiowych, takich jak wzrost, rozwój, rozmnażanie się, ruchy czy wrażliwość; stara się ona wykryć związki przyczynowe i siły czynne w tych procesach, aby w ten sposób umożliwić wreszcie pełne zrozumienie tego, co popularnie określa się mianem „życia”. Przy analizie zjawisk fizjologia posługuje się w coraz szerszym zakresie ścisłymi metodami doświadczalnymi — chemicznymi i fizycznymi — ponieważ w protoplazmie, stanowiącej materialne podłoże życia, procesy i prawa tak chemiczne, jak i fizyczne odgrywają bez wątpienia zasadniczą rolę. Nie będziemy tu jednak rozpatrywać bliżej zagadnienia, czy kiedykolwiek uda się całkowicie wyjaśnić zagadkę życia za pomocą skomplikowanego system u fizykochemicznego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Morfologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Cennych danych dostarcza zwłaszcza nauka o dziedziczności, która dzisiaj stanowi już odrębną gałąź wiedzy, a w tym podręczniku jest omówiona tylko pobieżnie. Fizjologia ruchów roślinnych bada przemieszczanie się w przestrzeni całych roślin lub poszczególnych ich organów. Rośliny niższe (podobnie jak zwierzęta) często mają możność swobodnego ruchu, natomiast rośliny wyższe, wskutek zakorzenienia się, są stale związane z danym środowiskiem. Mimo to również one są zdolne do wykonywania różnorodnych ruchów, które pozwalają im przynajmniej częściowo na zorientowanie swych organów w przestrzeni, a częściowo służą do innych jeszcze funkcji. Ponieważ przy ruchach ujawniają się szczególnie wyraźnie zjawiska wrażliwości, często mówi się o fizjologii wrażliwość i zamiast o fizjologii ruchów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Morfologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Wszystkie te związki, jak to wynika z analizy elementarnej, są złożone ze stosunkowo nieznacznej liczby pierwiastków — C, O, H, N, S, p. Każdy zwęglony kawałek drzewa świadczy, że ilościowo przeważa wśród tych pierwiastków węgiel, stanowiąc około 50% suchej masy. Sucha masa, oprócz wymienionych poprzednio zasadniczych pierwiastków wchodzących w skład związków organicznych, zawiera zawsze w znacznym procencie także inne pierwiastki. Popiół, który pozostaje po spaleniu materiału roślinnego, składa się w przeważającej części z tlenków tych pierwiastków. Jeżeli wysuszony materiał roślinny spala się przy dostępie powietrza, wówczas pewne pierwiastki ulatniają się w postaci gazów spalinowych (C02, H20, NHz, S02), natomiast większość ich pozostaje w popiele w postaci tlenków lub węglanów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Morfologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Jednak za pomocą takiej analizy można ustalić, jakie w ogóle związki chemiczne wchodzą w skład rośliny, z jakich pierwiastków są one zbudowane oraz jakich niezbędnych substancji należy dostarczyć w pokarmie organizmowi Żywemu, by umożliwić mu wzrost i zwiększanie masy ciała lub przynajmniej utrzymanie się przy życiu. U większości roślin, podobnie jak u wszystkich żywych organizmów, woda stanowi przeważający ilościowo składnik Świeżej masy. Nieobłonione masy plazmy Śluzowców zawierają 70 do 94% wody, niezdrewniałe części roślin wyższych, np. liście, około 80 do 90%, a niektóre soczyste owoce, np. ogórki, nawet do 95% wody. Zawartość wody u wielu glonów osiąga nawet 98%. Natomiast procentowa zawarto wody w suchych nasionach jest bardzo niska (13 do 14%). Nasiona takie stanowią zarazem przykład na to, że obfite wysycenie tkanek wodą jest nieodzownym warunkiem regularnego przebiegu procesów fizjologicznych, a w związku z tym w ogóle życia. Niska bowiem zawartość wody w tych nasionach jest związana z ich Stanem spoczynkowym; przy kiełkowaniu, zanim nastąpi uruchomienie właściwych procesów życiowych, nasiona muszą pobrać znaczne ilości wody. Sucha masa. W skład tzw. suchej masy, otrzymanej przez staranne wysuszenie rośliny w temperaturze 105—110 0 , wchodzi ogromna ilość związków organicznych. Częściowo stanowią one elementy strukturalne i szkieletowe żywej rośliny, a częściowo substancje zapasowe lub produkty przejściowe czy końcowe przemiany materii. W ramach tego pod ręcznika nie można nawet spróbować wymienić wszystkich związków organicznych wyizolowanych dotychczas z roślin. Każdy podręcznik chemii organicznej podaje przegląd tych substancji. Węglowodany, kwasy organiczne, tłuszcze, białka, lipoidy, garbniki, glikozydy, alkaloidy oraz wiele innych grup związków organicznych pojawia się w roślinach w wy— niku ich działalności metabolicznej.[hasła pokrewne: Usuwanie znamion Warszawa, terapia czaszkowo krzyżowa warszawa, badania gleby, szkolenia spadochronowe wrocław ]

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Morfologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przypuszczać można, że każda zmiana w stopniu uwodnienia protoplazmy wywiera wpływ na natężenie i szybkość wielu reakcji przemiany materii, ponieważ wskutek różnic w uwodnieniu ulega ograniczeniu m. in. możliwość dyfuzji w obrębie plazmy. Wielkość sił molekularnych pojawiających się w czasie pęcznienia daje przy tym rękojmię, że niezbędny dla życia stan uwodnienia utrzyma się nawet w razie przeciwdziałania silniejszych ciśnień. Ciśnienia te, natury osmotycznej (omówione poniżej), pojawiają się stale w tkankach i stanowią przyczynę obniżenia wartości rzeczywistej siły ssącej powstającej w sub stancjach biologicznych zdolnych do pęcznienia i sprawiają, że siła ta z reguły nie osiąga swej wartości maksymalnej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Morfologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Roztwór taki ma zwykle charakter koloidalny, tzn. cząstki znajdujące się w wodnym rozpuszczalniku — cząsteczki lub micele — są tak duże, że utrzymują się w roztworze tylko dzięki obecności powłok wodnych. Zmiana ładunków elektrycznych, które utrzymują te powłoki, wywołuje wytrącanie się cząstek z takiego roztworu, nazywanego zolem. Zole mogą przechodzić w żele lub odwrotnie — żel można przeprowadzić w zol. Zele żelatynowe lub agarowe mają szczególne właściwości, ogrzanie ich bowiem powoduje zupełne rozpuszczenie, a tym samym zapewnia całkowitą ruchliwość cząstkom żelu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Morfologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Jeżeli w skład roztworu wchodzi kilka soli (jak to ma zwykle miejsce w środowisku fizjologicznym), poszczególne rodzaje jonów Oddziaływają wzajemnie na Siebie. Ponieważ jon wapnia (Ca-H-) hamuje silniej pęcznienie plazmy niż jon potasu (K+), mówi się Często o usztywniającym działaniu jonu wapnia, a uwadniającym działaniu jonu potasu. W roztworze zawierającym oba rodzaje jonów substancja pęczniejąca znajduje się w stanie pośredniego uwodnienia, a na każdą zmianę stężenia jednego z jonów reaguje zwiększeniem lub zmniejszeniem stopnia uwodnienia (antagonizm jonów). Również pomiędzy innymi jonami i przy innych zjawiskach występują tego rodzaju antagonizmy. Oczywiście w Zależności od budowy chemicznej i wartości ładunku substancji pęczniejącej występują różnice w jej zachowaniu się w obecności soli. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Morfologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Obecność pewnych roślin w danych siedliskach może dostarczyć badaczowi bezpośrednich wskazówek co do występowania w glebie niektórych minerałów, ponieważ te tzw. rośliny wskaźnikowe rozwijają się zwykle tylko na ściśle określonych typach gleb, Fakty tego rodzaju mają praktyczne znaczenie przy ocenie potrzeb nawozowych gleb uprawnych, przy planowaniu krajobrazu (zalesianiu) itp. Obfite przepojenie rośliny wodą jest bezwzględnie konieczne dla normalnego przebiegu procesów życiowych, szczególnie dla nieustannych reakcji chemicznych w obrębie komórek. Dlatego też w wysuszonych na powietrzu organach roślinnych, np. w nasionach, przemiana materii przebiega z ledwo dostrzegalnym natężeniem, Zagadnienie, w jaki sposób roślina zdobywa niezbędną wodę i utrzymuje optymalną zawartość wodną, stanowi podstawowy problem w fizjologii przemiany materii. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Morfologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Z chwilą zetknięcia się z wodą substancje zdolne do pęcznienia przyciągają jej cząsteczki ze znaczną siłą, która przezwycięża siły przyciągania pomiędzy drobinami lub micelami substancji pęczniejącej i powoduje ich rozluźnienie. Dookoła nich tworzą się otoczki wodne, przy czym wielkość tych tzw. powłok hydratacyjnych lub solwatacyjnych zależy od właściwości elektrycznych danej cząsteczki lub grupy cząstek ciała pęczniejącego. Grupy —OH, —CO, —COOH, —NH2 są hydrofilowe, tzn. przyciągają wodę, podczas gdy grupy hydrofobowe, np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Morfologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Cząsteczka poruszająca się prostolinijnie zderza się ciągle z innymi cząsteczkami, zmieniając wciąż kierunek ruchu. Dostrzegalnym wyrazem energii kinetycznej cząsteczek są tzw, ruchy Browna, wykonywane przez drobne cząstki (np. ziarna skrobi lub kryształki) zawieszone w środowisku wodnym; ruchy te można łatwo obserwować za pomocą mikroskopu. Ruchy Browna powstają wskutek tego, że cząsteczki wody, niedostrzegalne dla oka, zderzają się z większymi cząstkami i przesuwają je w różnych kierunkach na nieznaczne odległości. Termiczny ruch cząstek jest także przyczyną dyfuzji, zjawiska odgrywającego dużą rolę w procesach fizjologicznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »